...

نفس که میکشم سرفه ام میگیرد

سیگاری نیستم

این روزها هوای خاطرم

کمی آلوده است!!

/ 9 نظر / 28 بازدید
جهانگرد

--

پائین

یاران نه در چمن نه بباغی رسیده ایم بوی گلی بسیر دماغی رسیده ایم مفت تأملیم اگر وارسد کسی از عالم برون زسراغی رسیده ایم از سرگذشت عافیت شمع ما مپرس طی گشت شعله ها که بداغی رسیده ایم پردور نیست از نفس آثار سوختن پروانها بدور چراغی رسیده ایم بر بیخودان فسانۀ عیش دگر مخوان رنگی شکسته ایم و بباغی رسیده ایم اقبال پرگشائی بخت سیاه داشت از سایۀ هما بکلاغی رسیده ایم از ما تلاش لغزش مستان غنیمت است اشکی بیک دو قطره ایاغی رسیده ایم چون سکته ئی که گل کند از مصرع روان کمفرصت یقین بفراغی رسیده ایم (بیدل) درین بهار ثمرهاست گلفشان ما هم بوهم خویش دماغی رسیده ایم

Mr.Moon

تو سیگارو خاموش کن تا بگم چطور میشه با گریه هم دود شد

جهانگرد

--

شین

امان از دست ِ خاطره ها...

حس خوب

چقدر میتونه دردناک باشه[اوه]

zaHra

روزگار غزیبیست نازنین...[لبخند]

کبری

خودتم می تونی هوای خاطرتو پاک کنی یه بار امتحان کن اگه دیگه سرفه کردی