دوست دارم!

همین طور که داشتم میل هامو چک می کردم و تلوزیون روشن بود یه

آهنگ شنیدم که یکی همش میگفت دوست دارم صداش توجهم رو

جلب کرد یه آهنگ مسخره که یه نفر می گفت وای وای عزیزم دوست

دارم و بعد یه آدم زشت با یه عینک آفتابی و یه سیگار تو دستش و

دودی که از دهنش بیرون می زد با یه صدای منزجر کننده می گفت:

دوست دارم!! واقعا حالم از این جمله به هم خورد.

چقدر راحت میشه زیباترین حرفها و احساسات رو به بدترین

شکل بیان کرد!!!

/ 3 نظر / 16 بازدید
chormak5

هر جا سخن از اعتماد است ، من خنده ام میگیرد ـ