خوبم

آدم ها حال بد تو را نمی خواهند در جواب چطوری فقط باید بگویی خوبم.

خوب نیستم تو برایشان مسئولیت دارد هزار سوال که نمی خواهند بپرسند.

برای آدم ها باید خوب باشی حتی اگر خوب نیستی!!

/ 1 نظر / 35 بازدید
خسرو پیری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود ،دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم (خسرو پیری )[گل][گل][گل][گل]